Catalog hệ thống định vị vệ tinh Promark 220

Catalog hệ thống định vị vệ tinh Promark 220 (Tiếng Việt):

https://drive.google.com/open?id=0BwLlMjT-C89EYkU0b1c3bHBITFE

 

Catalog hệ thống định vị vệ tinh Promark 220 (Tiếng Anh):

https://drive.google.com/open?id=0BwLlMjT-C89EZ2diZWVORWtVT2s